تاویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها
34 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » بهار و تابستان 1379 - شماره 21 و 22 (32 صفحه - از 64 تا 95)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تأویل پذیری آیات وحی از دیرباز در شمار مباحث جدّی قرآن پژوهان و اصحاب تفسیر بوده است، و از زاویه ای بازتر می توان گفت که تأویل پذیری متون مقدس و کتب آسمانی حتی پیش از میلاد مسیح برای کسانی چون فیلون (20 ق م - 40 م) فیلسوف یهودی مطرح بوده است.1 چنان که در حوزهٌ سنتی تفسیر »کتاب مقدس« از تعابیری چون . »بطن« و »معنای ناپیدا« و »معنای آشکار و قابل فهم متون دینی« 2 و نیز »تعدد معانی3 وحی« که جزء مسائل تأویل به حساب می آیند، سخن رفته است. در این زمینه سود نبورگ (1688 ـ 1772 م) دانشمند و عارف سوئدی می نویسد. »همچون سه آسمان. اعلی، میانی و سفلی، سه تأویل از کلام کتاب مقدس وجود دارد. معنای قدسی، معنوی و طبیعی. معنای طبیعی همان معنای ظاهری است (که به آن معنای ادبی متن می گوییم). معنای معنوی مفهوم و معنای باطن متن است که درک آن کاری است دشوار، اما ممکن. معنای قدسی فهم باطنِ باطن است که درک آن برای ما آدمیان فانی ناممکن است، هر چند که در معنای طبیعی حضور دارد.